Prashna Upanishad

Prashna Upanishad

aka Prashnopanishad, Prasna Upanishad

Video/Audio Talks and Lectures

Swami Anubhavananda
12 classes (~45 mins each)
Swami Ishwarananda
5 classes (~80 mins each)
Swami Nikhilananda
7 classes (~80 mins each)
Swami Paramarthananda
22 classes (~55 mins each)
Swami Swatmananda
55 classes (~75 mins each)

<< Katha       Mundaka >>